Export ICS

Bile Dùbailte de Ealain Ghàidhlig | Gaelic Arts Double Bill

Event

Title:
Bile Dùbailte de Ealain Ghàidhlig | Gaelic Arts Double Bill
When:
DiM, 20. An Gearran 2018, 19:30 h - 22:00 h
Where:
Tramway - Glasgow
Category:
Glasgow Life / Glaschu Beò

Description

A Midsummer Night’s Dream PLUS Building a Nation 
Aisling Oidhche Meadhan-samhraidh AGUS Togail Naisean

(Scroll down for Gaelic translation)

A Midsummer Night’s Dream (7.30 - 8.30pm)
A one man performance by Daibhidh Walker

It’s midsummer's night and there’s definitely a tale to tell. What with the war between the King and Queen of the fairies, the lovers lost in the woods and the amateur actors rehearsing their play – there is some buffoonery to be had! 

The famously funny Shakespeare tale is performed in Gaelic with a punchy physical interpretation which makes it a delight for Gaelic speakers, Gaelic beginners and non-Gaelic audiences alike.

PLUS

Building a Nation (9 - 10pm)
A spoken work and sound performance by Martin O’Conner

Steeped in the industrial voice of his own Glaswegian Scots, poet and Gaelic learner Martin O’Connor explores the personal relationship with voice, accent and dialect and unearths the words we lose when we leave the land for the city, the words we lose when a place is swept away by deindustrialization, and the words we lose when we are disconnected from our cultural identity.

______________________________________

Bile Dùbailte de Ealain Ghàidhlig: Aisling Oidhche Meadhan-samhraidh / Togail Naisean

A’ leantainn air cuairt ainmeil air feadh Alba, thigibh agus gabhaibh tlachd à obrachaidhean ùra theatar air an toirt gu buil le Ealain Ghlaschu.

Aisling Oidhche Meadhan-samhraidh (7.30 - 8.30pm)
Coileanadh aon-neach le Daibhidh Walker

’S e oidhche meadhan-samhraidh a th’ ann agus tha sgeul ri innse. Leis an t-strì a’ dol air adhart eadar Rìgh agus Banrigh nan sìthichean, an dithis leannain air chall sa choille agus na cleasaichean amaitearach a’ ruith thairis air dealbh-chluich – tha beagan sgeigearachd mun cuairt! 

Tha an sgeul èibhinn seo aig Shakespeare air a coileanadh ann an Gàidhlig tro eadar-mhìneachadh fiosaigeach beòthail a tha ga dhèanamh air leth tarraingeach do luchd-labhairt na Gàidhlig, luchd-tòiseachaidh agus luchd-èisteachd gun Ghàidhlig. 

AGUS

Togail Naisean (9 - 10pm)
Coileanadh labhairte is fuaim le Martin O’Conner

Bogte ann an guth gnìomhachasail Albais Ghlaschu, tha am bàrd agus an neach-ionnsachaidh Gàidhlig, Màrtainn O’Connor, a’ rannsachadh dàimh phearsanta le guth, blas agus dualchainntean agus a’ lorg nam facal a-rithist a tha sinn a’ call nuair a dh’fhalbhadh don bhaile mhòir, na facail a tha sinn a’ call nuair a tha àite air a sguabadh air falbh le di-ghnìomhachasadh, agus na facail a tha sinn a’ call nuair a tha sinn air ar gearradh dheth bho ar dearbh-aithne chultarach.


Venue

Location:
Tramway
Street:
25 Albert Drive
ZIP:
G41 2PE
City:
Glasgow
Country: