Export ICS

Club Film: ‘Na Caimbeulaich’

Event

Title:
Club Film: ‘Na Caimbeulaich’
When:
DiM, 24. An Giblean 2018, 19:15 h
Where:
CCA - Glasgow
Category:
Ceòl ‘s Craic

Description

Club Film: ‘Na Caimbeulaich’

(SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION)


Dimàirt, 24 An Giblean.  
7.15f Taigh-dhealbh an CCA, 350 Sràid Sauchiehall.
An-asgaidh.


‘Na Caimbeulaich’  MG ALBA (60 mionaid)

6.30f: Thigibh còmhla ri Seònaid Evans, an taoitear Gàidhlig, airson buidheann còmhraidh ron sgrionadh.  

7.15fTha "Na Caimbeulaich" a' coimhead air beatha agus ceòl an dà ghinealach dhen teaghlach chliùiteach seo aig a bheil freumhan san Eilean Sgitheanach. Bidh Kenna Chaimbeul agus a bràthair Seumas Caimbeul an làthair airson beagan fiosrachaidh a thoirt seachad ron sgrionadh agus tha Màiri Anna NicUalraig, nighean Kenna, air ceann a' phrògram chiùil againn Disathairne.


www.ceolscraic.org
www.facebook.com/Ceòl-is-Craic  


________________________________________________________________________

Club Film: ‘Na Caimbeulaich’


Tuesday, 24th April.
7.15pm CCA Cinema, 350 Sauchiehall St
Free Entry

 

‘Na Caimbeulaich’ MG ALBA (60 mins)(English Subtitles)

6.30pm: Join Gaelic tutor Janet Evans for a learners’ conversation group before the film screening.

7.15pm: A profile of the lives and music of the singing dynasty The Campbells of Greepe. We are delighted that two generations of this illustrious family are taking part in our Ceòl Mòr Ostaig events with Mary Ann Kennedy headlining our Saturday concert and her mother and uncle, Kenna andSeumas Campbell, coming along to introduce this fascinating film.

www.ceolscraic.org
www.facebook.com/Ceòl-is-Craic  


Venue

CCA
Location:
CCA
Street:
350 Sauchiehall Street
ZIP:
G2 3JD
City:
Glasgow
Country:
United Kingdom

Description

Tel: 0141 352 4900